V Vrtcih Brezovica imamo oblikovan Protokol vključevanja otrok priseljencev, kjer so opredeljene posamezna naloge strokovnih delavcev.

V septembru vzgojiteljice spoznavajo otroke družin priseljencev. Takrat dobimo tudi oceno števila otrok priseljencev na ravni celotnega vrtca.

Vzgojiteljice na srečanju za priseljence, ki ga vodita dve strokovni delavki, pripravijo načrt vključevanja otroka v skupino, sodelovanja s starši ter oblikujejo medkulturne vsebine v letnem delovnem načrtu.

Prav tako ocenijo, kateri otroci bi potrebovali dodatne spodbude osvajanja slovenskega jezika.  Dodatne spodbude osvajanja slovenskega jezika izvaja strokovna delavka, ki je po osnovni izobrazbi učiteljica slovenskega jezika. Program izvaja individualno, v parih ali v manjših skupinah. Z izvajanjem navadno  prične v mesecu oktobru.

Financiranje dodatnih spodbud slovenskega jezika: Občina ustanoviteljica.

Dostopnost